Politika ISM

Cieľom v oblasti systému manažérstva kvality je jeho premena na integrovaný systému kvality (IS), jeho udržiavanie a nepretržité zlepšovanie a plnenie jeho požiadaviek.

Zaväzujeme sa dodržiavať právne aj morálne požiadavky v oblasti životného prostredia a vytvoriť podmienky pre sústavné zlepšovanie a prevenciu znečisťovania životného prostredia.

Udržiavaním a zlepšovaním IS v oblasti BOZP predídeme zraneniam a poškodeniu zdravia pracovníkov.

Zvýšime odbornú spôsobilosť a kreativitu našich zamestnancov a zavedieme osobný prístup k jednotlivým obchodným prípadom.

Výsledkom IS bude zvýšenie kvality našich produktov a prístupu k zákazníkovi, čím si zabezpečíme udržanie počtu a spokojnosť našich obchodných partnerov.

V rámci Bratislavy budeme aj naďalej spoľahlivým partnerom pre mesto aj mestské časti a popri pracovných úlohách budeme pomáhať aj pri športových, kultúrnych a charitatívnych podujatiach.